Thiết kế Nhà hàng - Khách sạn - Café

Thiết kế Nhà hàng - Khách sạn - Café

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 2706m2
 blank  Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 47m x 22m

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật
 

 blank  Quy mô dự án: 5000m2
 blank  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật
 

 blank  Diện tích khu đất: 920m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 29,5m

 blank  Diện tích khu đất: 5238m2
 blank  Kích thước xây dựng: 46m x 43m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 43,5m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 587m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 22m

 blank  Quy mô dự án Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Quy mô dự án Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 525m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 20m

 blank  Quy mô dự án Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: 20m x 27m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 29,5m

 blank  Diện tích khu đất: 853m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 22m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật
 

 blank  Quy mô dự án 3640m2
blank  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 266m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

 blank  Diện tích khu đất: 236m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 21,5m