Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 480m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 14m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 13m

   Diện tích khu đất: 320m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 15m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 5.000m2
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 14m

   Diện tích khu đất: 313m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 18m x 14m

   Diện tích khu đất: 90m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 8m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 18m x 12m

   Diện tích khu đất: 108m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 12m

   Diện tích khu đất: 243m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 423m2
   Kích thước xây dựng: 15,5m x 23,5m

   Diện tích khu đất: 176m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 8,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ