Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 16,5m

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 275m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 18m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 9m

   Diện tích khu đất: 950m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 8,5m

   Diện tích khu đất: 375m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 13m

   Diện tích khu đất: 325m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14m

   Diện tích khu đất: 323m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 12m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 373m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 17m

   Diện tích khu đất: 390m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 24m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 14m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 24m x 9m

   Diện tích khu đất: 190m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 9m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13,5m

 

   Diện tích khu đất: 175m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 7,5m

   Diện tích khu đất: 185m2
   Kích thước xây dựng: 9,7m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ