Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 16,5m

   Diện tích khu đất: 120m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 20m

   Diện tích khu đất: 275m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 18m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 9m

   Diện tích khu đất: 950m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 8,5m

 

   Diện tích khu đất: 175m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 7,5m

   Diện tích khu đất: 182m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 15m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 380m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 25m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 19m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 324m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 20,5m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 17m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 260m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 9m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ