Diện tích khu đất: 120m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 20m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 9m

 

   Diện tích khu đất: 175m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 6m x 22m

   Diện tích khu đất: 288m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 31m

   Diện tích khu đất: 142m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 19m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 17m

   Diện tích khu đất: 133m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

   Diện tích khu đất: 135m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 15m

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 14m

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ