Diện tích khu đất: 225m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 222m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 20m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 17m x 11m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 590m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 275m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 10m

   Diện tích khu đất: 380m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: 375m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 13m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: 850m2
   Kích thước xây dựng: 17m x 11m

   Diện tích khu đất: 414m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 15m

   Diện tích khu đất: 460m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 10,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ