07 tầng - 10 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 920m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 29,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 587m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Diện tích khu đất: 313m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 853m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Diện tích khu đất: 423m2
   Kích thước xây dựng: 15,5m x 23,5m

   Diện tích khu đất: 266m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ