05 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 133m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật
 

   Quy mô dự án: 5000m2
   Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 5238m2
   Kích thước xây dựng: 46m x 43m

   Quy mô dự án Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 90m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 8m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 182m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 8,5m

   Diện tích khu đất: 95m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 11,5m