04 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 24,2m x 12,3m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 460m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 270m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 15m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 212m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 15m

   Diện tích khu đất: 142m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 19m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 11,5m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 17m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 14m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 10,5m