01 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 32m x 27m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18,5m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 1100m2
   Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 690m2
   Kích thước xây dựng: 23,5m x 11,5m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 360m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 13m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 1235m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 14m

   Diện tích khu đất: 340m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 9m

   Quy mô dự án 3640m2
  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật