6 phòng ngủ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 900m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

 blank  Diện tích khu đất: 3000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15,5m x 11m

 blank  Diện tích khu đất: 530m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24m

 blank  Diện tích khu đất: 278m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 18m

 blank  Diện tích khu đất: 320m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 17,5m

 blank  Diện tích khu đất: 250m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 13m