Trên 10 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1050m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 15m

   Diện tích khu đất: 4000m2
   Kích thước xây dựng: 25m x 26m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 24,2m x 12,3m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 3200m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 16m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 53,5m x 21,5m

   Diện tích khu đất: 6700m2
   Kích thước xây dựng: 22,5m x 33m

   Diện tích khu đất: 2706m2
   Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 47m x 22m

   Diện tích khu đất: 920m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 587m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 853m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Diện tích khu đất: 423m2
   Kích thước xây dựng: 15,5m x 23,5m

   Diện tích khu đất: 266m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

   Diện tích khu đất: 236m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 21,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ