Trên 10 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 540m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 1090m2
 blank  Kích thước xây dựng: 24m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 3000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 53,5m x 21,5m

 blank  Diện tích khu đất: 2706m2
 blank  Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 47m x 22m

 blank  Diện tích khu đất: 920m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 29,5m

 blank  Diện tích khu đất: 587m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 22m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 29,5m

 blank  Diện tích khu đất: 853m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 22m

 blank  Diện tích khu đất: 423m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15,5m x 23,5m

 blank  Diện tích khu đất: 266m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

 blank  Diện tích khu đất: 236m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 21,5m