Dưới 2 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1100m2
   Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 690m2
   Kích thước xây dựng: 23,5m x 11,5m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 360m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 13m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 10m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 234m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 9m

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 1235m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 14m

   Diện tích khu đất: 340m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 9m

   Diện tích khu đất: 1200m2
   Kích thước xây dựng: 23,3m x 10m