8 tỷ - 10 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 1090m2
 blank  Kích thước xây dựng: 24m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 900m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

 blank  Diện tích khu đất: 550m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 1024m2
 blank  Kích thước xây dựng: 30m x 20m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 313m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m