Diện tích khu đất: 243m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 1075m2
   Kích thước xây dựng: 27m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 1200m2
   Kích thước xây dựng:  13m x 17,5m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 18,5m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12m

   Diện tích khu đất: 800m2
   Kích thước xây dựng: 22m x 19m

   Diện tích khu đất: 820m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 14m

   Diện tích khu đất: 1180m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 9m

   Diện tích khu đất: 740m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 15m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 540m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 15m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 320m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 23m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 24m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 1500m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 15,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ