4 tỷ - 6 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 142m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 19m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 19,5m

 blank  Diện tích khu đất: 3000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15,5m x 12,5m

 blank  Diện tích khu đất: 280m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 650m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 270m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 530m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 13m