Diện tích khu đất: 120m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 950m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 8,5m

   Diện tích khu đất: 1050m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 15m
 

   Diện tích khu đất: 2700m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 19m

   Diện tích khu đất: 950m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 8,5m

   Diện tích khu đất: 375m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 13m

   Diện tích khu đất: 960m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 870m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 11m

   Diện tích khu đất: 325m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14m

   Diện tích khu đất: 470m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 323m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 12m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 13m

   Diện tích khu đất: 373m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 17m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 14m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 12m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 18m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ