Diện tích khu đất: 176m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 8,5m

   Diện tích khu đất: 590m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 3150m2
   Kích thước xây dựng: 24m x 9m

   Diện tích khu đất: 375m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 13m

   Diện tích khu đất: 1960m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 18m

   Diện tích khu đất: 470m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 12m

   Diện tích khu đất: 1100m2
   Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 1600m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 1100m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 19m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 11,5m

   Diện tích khu đất: 800m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 12m

   Diện tích khu đất: 185m2
   Kích thước xây dựng: 9,7m x 13m

   Diện tích khu đất: 760m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 20m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 12,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ