2 tỷ - 3 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 2100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14,5m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 1100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

 blank  Diện tích khu đất: 2000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14,5m x 10,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 11m

 blank  Diện tích khu đất: 135m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 145m2
 blank  Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 10,5m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 900m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 11m

 blank  Diện tích khu đất: 855m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 112m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 12m vát góc