Diện tích khu đất: 225m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 20m

   Diện tích khu đất: 275m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 18m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 14m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 14m

 

   Diện tích khu đất: 175m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 170m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 19m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 17m

   Diện tích khu đất: 212m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 10m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 16,5m

   Diện tích khu đất: 132m2
   Kích thước xây dựng: 6m x 22m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ