Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 1.015m2
   Kích thước xây dựng: 41m x 19,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: 5.238m2
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 853m2
   Kích thước xây dựng: 17m x 32m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 18m x 13,5m
 

   Diện tích khu đất: 853m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Diện tích khu đất: 720m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 28,5m

   Diện tích khu đất: 945m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 20m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật
 

   Diện tích khu đất: 920m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 266m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

   Quy mô dự án: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ