Kiến trúc Pháp

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 24,2m x 12,3m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 3200m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 16m

   Diện tích khu đất: 280m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 255m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 22m x 15m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 15m

   Diện tích khu đất: 278m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 16m

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật