Trên 300m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 4000m2
   Kích thước xây dựng: 25m x 26m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 53,5m x 21,5m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 29m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 22m x 15m

   Diện tích khu đất: 6700m2
   Kích thước xây dựng: 22,5m x 33m

   Diện tích khu đất: 2706m2
   Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 47m x 22m

   Diện tích khu đất: 920m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 5238m2
   Kích thước xây dựng: 46m x 43m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 43,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 587m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Diện tích khu đất: 313m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

   Quy mô dự án Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 20m x 27m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 853m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Diện tích khu đất: 423m2
   Kích thước xây dựng: 15,5m x 23,5m