Dưới 100m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 145m2
   Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 90m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 8m

   Diện tích khu đất: 95m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 11,5m