200m2 - 250m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 1100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 360m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 525m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 20m

 blank  Diện tích khu đất: 266m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

 blank  Diện tích khu đất: 236m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 21,5m