200m2 - 250m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 12m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 13m

   Diện tích khu đất: 1100m2
   Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24m

   Diện tích khu đất: 360m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 13m

   Diện tích khu đất: 525m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 20m

   Diện tích khu đất: 266m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

   Diện tích khu đất: 236m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 21,5m