200m2 - 250m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 540m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 520m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 25m

 blank  Diện tích khu đất: 967m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 525m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 20m

 blank  Diện tích khu đất: 266m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

 blank  Diện tích khu đất: 236m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 21,5m