160m2 - 180m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 2500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 3000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15,5m x 11m

 blank  Diện tích khu đất: 270m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 410m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 530m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 1400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 255m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 550m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 320m2
 blank  Kích thước xây dựng: 22m x 11m