140m2 - 160m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 590m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 10m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 460m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: 280m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 410m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 530m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 12m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 290m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 14m

   Diện tích khu đất: 255m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 260m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 9m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 212m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 13m

   Diện tích khu đất: 320m2
   Kích thước xây dựng: 22m x 11m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 11,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ