120m2 - 140m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 190m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 660m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 1225m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 540m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 2000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14,5m x 10,5m

 blank  Diện tích khu đất: 546m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 215m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 162m2
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 275m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 3000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 12,5m

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 142m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 19m