120m2 - 140m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 265m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 10m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 870m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 11m

   Diện tích khu đất: 190m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 660m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 13m

   Diện tích khu đất: 1200m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 11m

   Diện tích khu đất: 1225m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 15m

   Diện tích khu đất: 540m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 546m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 14m

   Diện tích khu đất: 215m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 10m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 212m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 275m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 10m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ