100m2 - 120m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 11m

   Diện tích khu đất: 135m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 15m

   Diện tích khu đất: 234m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 112m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 12m vát góc

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 17m

   Diện tích khu đất: 170m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 9m

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 340m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 9m

   Diện tích khu đất: 182m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 8,5m