Diện tích khu đất: 225m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 275m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 10m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 323m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 12m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 14m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 370m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 13m

 

   Diện tích khu đất: 175m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 11,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 7,5m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 460m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 13m

   Diện tích khu đất: 800m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 12m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 9m

   Diện tích khu đất: 185m2
   Kích thước xây dựng: 9,7m x 13m

   Diện tích khu đất: 800m2
   Kích thước xây dựng: 14m x11m

   Diện tích khu đất: 234m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ