Mặt tiền từ 25m trở lên

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 25,5m x 26m

   Diện tích khu đất: 6700m2
   Kích thước xây dựng: 33m x 22,5m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 53,5m x 21,5m

   Diện tích khu đất: 1024m2
   Kích thước xây dựng: 30m x 20m

   Diện tích khu đất: 2706m2
   Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 47m x 22m

   Diện tích khu đất: 5238m2
   Kích thước xây dựng: 46m x 43m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 43,5m x 14,5m