Mặt tiền 9m - 11m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 375m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 280m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 540m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 546m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10,5m x 11,5m

 blank  Diện tích khu đất: 250m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 15m