Mặt tiền 7m - 9m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 142m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 19m

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 324m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 20,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 135m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 145m2
 blank  Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 17m

 blank  Diện tích khu đất: 100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 133m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 15,6m

 blank  Diện tích khu đất: 166m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m