Mặt tiền 18m - 22m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 820m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 900m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 3200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 20m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18,5m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 2000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 20m x 17,5m

 blank  Diện tích khu đất: 1100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

 blank  Diện tích khu đất: 3000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 22m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 360m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 10,5m

 blank  Diện tích khu đất: 230m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 18m

 blank  Quy mô dự án Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: 20m x 27m