Mặt tiền 18m - 22m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 21m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 23m x 14m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 18m

   Diện tích khu đất: 820m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 14m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

   Diện tích khu đất: 3200m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 16m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18,5m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 13m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 12m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 17,5m

   Diện tích khu đất: 1100m2
   Kích thước xây dựng: 21m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 22m x 15m

   Diện tích khu đất: 360m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 13m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 13m

   Diện tích khu đất: 230m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 18m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 10,5m

   Quy mô dự án Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 20m x 27m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ