Mặt tiền 11m - 13m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 380m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 460m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: 410m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 18,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 660m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 13m

   Diện tích khu đất: 1200m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 11m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 12m

   Diện tích khu đất: 290m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 14m

   Diện tích khu đất: 255m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 546m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 14m

   Diện tích khu đất: 215m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 10m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ