Diện tích khu đất: 360m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 15m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 15m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 20m

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 275m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 18m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 15,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 380m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 390m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 18,5m

   Diện tích khu đất: 3150m2
   Kích thước xây dựng: 24m x 9m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 15m

   Diện tích khu đất: 375m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 13m

   Diện tích khu đất: 470m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 320m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 23m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ